Vstupné

 

Vstupné a uplatniteľné zľavy sú uvedené pri každom filme.
Štandardná cena 1 vstupenky je v pracovných dňoch (pondelok - piatok) 6 Eur, cez víkend (sobota - nedeľa) 7 Eur.

 

ZĽAVY  ZO  VSTUPNÉHO
(platné od 1.10.2022)

Zľavy sú uplatniteľné LEN na predajných miestach. Zľavy nie sú uplatniteľné pri online kúpe vstupeniek.

  Zo vstupného
7 €
Zo vstupného
6 €

Doklad potrebný pre uplatnenie zľavy:
Dieťa do 12 rokov  zľava 1 € zľava 1 €  
ISIC, ITIC, EURO zľava 1 € zľava 1 € /ISIC, ITIC, EURO<26/
Senior nad 62 rokov zľava 1 € zľava 1 € /občiansky preukaz/
ZŤP/ZŤP-S zľava 3,50 € zľava 3 € /preukaz ZŤP, ZŤP-S/
Sprievodca ZŤP osoby zľava 3,50 € zľava 3 € /preukaz ZŤP-S doprevádzanej osoby/
Nemak zľava 1 € zľava 1 € /zamestnanecká karta = zľava pre 2 osoby/
Darca krvi zľava 1 € zľava 1 € /preukaz plakety, okrem Bronzovej Jánskeho plakety/
- zľava platí iba pre viacnásobných darcov - od Striebornej Jánskeho plakety (20 odberov) vyššie
ZĽAVU JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V POKLADNI PRED PLATENÍM !  Každá zľava je uplatniteľná len na jednu vstupenku po predložení príslušného dokladu; pri predložení zamestnaneckej karty 'Nemak' dostanú zľavu 2 vstupenky.
Zľavy nie sú kombinovateľné - je možné uplatniť si vždy iba jednu zľavu na jednu vstupenku.
Minimálny počet na 1 premietanie = 5 divákov, SR film = 2 diváci.

Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky sa uvoľňujú do predaja vždy 15 minút pred začiatkom premietania daného filmu.

Online vstupenky sa už nedajú kúpiť 1 hodinu pred filmom.

 

PREDAJNÉ  MIESTA VSTUPENIEK

VNÚTORNÝ  PORIADOK  KINA  HRON

ZÁSADY  SPRACOVANIA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

 

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY:

Všeobecné  obchodné podmienky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky podujatia a kino organizované Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom (ďalej len „MsKC“) alebo v spolupráci s MsKC.

 

Vstupenky 

 1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu návštevníka – odberateľa na podujatie/kino organizované MsKC, príp. organizované treťou osobou na základe dohody s MsKC a oprávnenie návštevníka – odberateľa využívať s tým spojené priestory a služby MsKC.
 2. Vstupenky je možné zakúpiť:

a)      priamo na predajných miestach:

o    v pokladni MsKC, ktorá sa nachádza v budove MsKC, alebo 

o   v Knižnici Michala Chrásteka,

b)      online (e-vstupenka), ak je pri danom podujatí/filme tlačítko „Kúpiť“. Postup zakúpenia online e-vstupenky je popísaný nižšie, v sekcii „Kúpa e-vstupenky“,

c)      na niektoré podujatia aj na predajných miestach siete Ticketportal a on-line na ticketportal.sk – tieto podujatia sú označené v propagačných materiáloch a na webe MsKC logom/slovom „ticketportal“.

 1. Vstupenky je možné rezervovať:

a)      na webe mskcentrum.sk: Maximálny počet vstupeniek na 1 rezerváciu je 8 ks. Rezervácia vstupeniek na podujatia MsKC vyprší po 3 pracovných dňoch odo dňa rezervácie, preto je potrebné si ju vyzdvihnúť osobne na niektorom z predajných miest do tejto uvedenej doby. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest, a tým nepriame poškodzovanie organizátora. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, nebude mať prístup k svojej rezervácii. Posledné rezervácie vstupeniek sú možné 3 dni pred začiatkom podujatia, následne je možný len osobný predaj.

b)      na webe kinohron.sk: Maximálny počet vstupeniek na 1 rezerváciu je 8 ks.  Rezervácia vstupeniek do Kina Hron vyprší 15 minút pred začatím daného filmového premietania. Takto uvoľnené vstupenky môže prevádzkovateľ ponúknuť iným návštevníkom bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi.

Telefonická rezervácia vstupeniek nie je možná. Vstupenky si môžete rezervovať len online, alebo osobne na predajných miestach.

Rezerváciu je možné odvolať osobne na predajných miestach,  alebo e-mailom na pokladnamskc@gmail.com .

 1. Vstupenka MsKC je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 2. Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.
 3. Vstupenka bez QR kódu alebo inak poškodená vstupenka, alebo e-vstupenka, ktorú vyhodnotí scanner/čítačka ako neplatnú, je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie/film.
 4. V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.
 5. Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený.
 6. Za niektoré vstupenky na podujatia/filmy MsKC je možné platiť ceninovými poukážkami -  kultúrnymi  poukazmi Ministerstva kultúry.
 7. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť/stornovať.

Pri prerušení filmového premietania v kine, ktoré nemožno predvídať (napr. dlhodobý výpadok elektrického prúdu, závažná technická porucha), vzniká nárok na vrátenie vstupného iba vtedy, ak bol film premietnutý iba do polovice svojej minutáže.

 1. MsKC si vyhradzuje právo na zmenu v programe svojich podujatí/filmov.
 2. O zrušení alebo zmene programu informuje MsKC prostredníctvom webovej stránky mskcentrum.sk, facebooku MsKC, alebo webovej stránky kinohron.sk, facebooku Kino Hron Žiar nad Hronom, a oznamom v pokladni MsKC alebo v knižnici. Hromadne zákazníkov informuje MsKC aj telefonicky alebo emailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 3. V prípade, ak sa podujatie/film zruší:

a)      vstupné zakúpené v hotovosti bude vrátené v plnej výške po predložení neporušenej vstupenky na dané podujatie na predajnom mieste, kde bola zakúpená,

b)      vstupné zakúpené online bude vrátené v plnej výške na bankový účet, z ktorého bola platba prijatá.

 1. V prípade, ak sa podujatie/film zruší a stanový sa náhradný termín konania:

a)      vstupenky zakúpené na pôvodný termín zostávajú v platnosti na náhradný termín,

b)      v prípade nezáujmu o náhradný termín bude vrátené vstupné podľa predchádzajúceho bodu.

 1. Ak zákazník v prípade zmeny termínu podujatia/filmu navštívi toto náhradné podujatie/film, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným podujatím. Ak zákazník nenavštívi náhradné podujatie, tak isto stráca nárok na vrátenie vstupného.
 2. Počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál (okrem kina), používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov. Fotografovanie a výroba audio a video záznamu predstavenia sú zakázané.
 3. Do Kina Hron je zakázaný vstup s nápojmi v neuzatvárateľných obaloch, so psami a inými zvieratami, s výnimkou zvierat, ktoré sú sprievodcami ZŤP osôb, a s objemnou batožinou.

 

Zľavy

Ak sú k dispozícií zľavy zo vstupného, tieto sú uvedené na webe vždy pri každom podujatí/filme a určujú sa individuálne na každé podujatie/film zvlášť. Zľavy sa nevzťahujú na predaj online e-vstupeniek. Nevzťahujú sa na podujatia riešené formou prenájmov a na vybrané mimoriadne podujatia. Zľavy sa dajú uplatniť po predložení príslušného platného dokladu LEN na predajných miestach:

Možné zľavy a doklad ich preukázania (len na predajných miestach):

a)      zľavy pre dôchodcov (občiansky preukaz),

b)      zľavy pre ZŤP alebo ZŤP/S (preukaz ZŤP alebo ZŤP/S),

c)      zľavy pre študentov/učiteľov (ISIC/ITIC/EURO26),

d)      zľavy pre deti do 12 rokov,

e)      zľavy pre darcov krvi (preukaz plakety, okrem bronzovej Jánskeho plakety). Zľava platí iba pre viacnásobných darcov - od striebornej Jánskeho plakety (20 odberov a vyššie).

f)       zľavy pre zamestnancov firmy Nemak (preukaz zamestnaneckej karty firmy Nemak) – zľava sa uplatní na 2 vstupenky,

g)      mimoriadne zľavy – podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ MsKC, v prípade jeho neprítomnosti štatutárny zástupca alebo vedúci ekonomického úseku.

h)      voľné vstupenky, resp. vstupenky so zľavou 100% schvaľuje riaditeľ MsKC.

Zľavy nie je možné kombinovať – na 1 vstupenku je možné uplatniť si len 1 zľavu (výnimkou je zľava pre Nemak).

 

Kúpa e-vstupenky

Kúpa e-vstupenky nie je možná 60 minút pred začiatkom daného podujatia/filmu (netýka sa Ticketportalu).

Pri kúpe online e-vstupenky nie je nárok na žiadnu zľavu zo vstupného.

Po vybratí konkrétneho počtu vstupeniek, alebo označení konkrétnych miesteniek na konkrétne predstavenie/film je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie i spôsob doručenia e-vstupenky. Potvrdením zadaných údajov dôjde k presmerovaniu na sumarizačnú stránku nákupu, kde je zákazníkovi zobrazená konečná cena vstupeniek. Súhlasom s touto zmluvou je zákazník presmerovaný na stránky spoločnosti GoPay, kde po zadania ďalších osobných údajov bude zákazník prenesený na platobnú stránku.

Ako náhle je platba zrealizovaná, zobrazí sa stránka s potvrdením o zakúpení vstupeniek, ktoré je potrebné priamo z tejto stránky kvalitne vytlačiť, alebo stiahnuť do telefónu, a preukázať sa nimi pri vstupe na podujatie/film, buď formou vytlačenej vstupenky, alebo online e-vstupenky v telefóne.

Zákazníkovi je taktiež zaslaný informačný e-mail s e-vstupenkami na ním zadanú e-mailovú adresu. MsKC nezaručuje doručenie e-mailovej správy na server, na ktorom sa e-mailová schránka zákazníka nachádza – tento server nemusí správu prijať, resp. môže ju vyhodnotiť ako nevyžiadanú poštu (spam).

E-vstupenky obsahujúce QR kód vytlačte vo veľkosti v akej sa vám zobrazia – používajte výhradne laserovú alebo atramentovú tlačiareň. Nezväčšujte ich ani nezmenšujte! Hlavným a podstatným identifikátorom každého potvrdenia je QR kód.

V prípade, že zákazník pri vstupe na podujatie/do kina nepredloží vytlačené vstupenky, alebo e-vstupenky v mobile, alebo budú vytlačené vstupenky nečitateľné, prípadne nebude inak možné overiť ich pravosť, zákazník nemá právo na vstup na podujatie/do kina, ani na vrátenie peňazí.

Počas transakcie a výbere miesta nesmie zákazník vo svojom internetovom prehliadači zadávať krok späť, ani nijako zatvárať okno prehliadača v ktorom uskutočňuje nákup či rezerváciu vstupenky. Všetky údaje sa zaznamenávajú iba na aktuálnej stránke a potvrdením sa ukladajú do bezpečnostného certifikátu, ktorý kvôli bezpečnosti nie je možné vyvolať späť. Na nákup vstupeniek má zákazník časový limit 20 minút. Počas tejto doby je vykonaná tzv. dočasná rezervácia vybratých miesteniek/vstupeniek. Ak neprebehne úspešný do 20 minút, sú dočasne zarezervované sedadlá opätovne uvoľnené do predaja.

 

Vekové obmedzenie premietaných filmov v kine podľa Zákona o audiovízií č. 40/2015 Z.z.

Prevádzkovateľ kina (MsKC) má povinnosť zamedziť maloletým sprístupňovanie audiovizuálneho diela (filmu) určeného len dospelým (za maloletú sa považuje osoba, ktorá nedosiahla vek 18 rokov). V opačnom prípade by sa MsKC mohlo dopustiť porušenia povinností uloženej zákonom o audiovízii a vystavilo by sa hrozbe udelenia pokuty do výšky 30.000,- Eur.

 1. Personál MsKC je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na film. MsKC je oprávnené zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov:

a)      u filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby,

b)      u filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu vstupného.

 1. Pokiaľ zákazník na predajnom mieste, alebo pri vstupe do kinosály na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu vstupného.

Za doklad preukazujúci dosiahnutie požadovaného veku je možné považovať akýkoľvek originál dokladu obsahujúci fotografiu návštevníka a dátum narodenia (napr ISIC, električenku, občiansky preukaz, pas, atď).

 

Všeobecné ustanovenia 

  1. Všeobecné obchodné podmienky MsKC sú prístupné na nahliadnutie v sídle MsKC a na predajných miestach.
  2. Všeobecné obchodné podmienky MsKC nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.8.2023.
  3. Akékoľvek zmeny a jej doplnenia formou dodatkov musia byť štatutárnym zástupcom MsKC podpísané a zverejnené na predajných miestach MsKC ako aj na mskcentrum.sk.

 

 

V Žiari nad Hronom, 1.8.2023                                                                                                 

PhDr. Michaela Hric Pribilincová, PhD.
riaditeľka    

 

Partneri

zh.png
nemak-new-logo.png
noviny.jpg
avf.jpg
GoPay
GoPay

MasterCard
MasterCard

Maestro
Maestro

Visa Electron
Visa Electron

Visa
Visa